Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- 

en Leveringsvoorwaarden

 

 

 

ASTRON ROUGH PRO

 

 

 

 

 

 

 

Astron nv,

Brouwersvliet 33

2000 Antwerpen

 

 

Artikel 1. Taal, Language

Nederlands: Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op shop.astronrough.com, in het Nederlands, Frans en Engels.

De Nederlandstalige versie van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is de enige authentieke.

English : These General Terms and Conditions of Sale and Delivery are available on request and can also be consulted on shop..astronrough.com in Dutch and English. Only the Dutch version of these General Terms and Conditions of Sale and Delivery is legally valid.

Artikel 2. Definities

Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Astron Rough Pro.

Astron:
De naamloze vennootschap Astron, met maatschappelijke zetel te Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0452.056.622.

Klant:
Elke (rechts)persoon die een goed en/of dienst aankoopt bij Astron, een order plaatst bij Astron, en/of een prijsaanvraag stuurt aan Astron, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon een goed en/of dienst aankoopt bij Astron, een order plaatst bij Astron, en/of een prijsaanvraag stuurt aan Astron voor een Astron Rough Pro goed en/of dienst.

Overeenkomst:
Alle overeenkomsten tussen Astron en de Klant betreffende de verkoop van goederen en/of het afnemen van Diensten, alsmede alle rechtshandelingen die met één en ander verband houden.

Diensten:
Alle diensten m.b.t. herstellingen, installatie, onderhoud, verhuur en assemblage van goederen en communicatiediensten geleverd door Astron aan de Klant.

Aangetekende Klachtenbrief:
Een ter post aangetekende brief, met vermelding van het factuurnummer, alle referentienummers (voor zover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen Astron en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Astron, de leveringsbon uitgaande van Astron en de factuur uitgaande van Astron, met een nauwkeurige identificatie van goederen en/of dienstenprestaties, en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek.

Conformiteit Van De Levering (exhaustieve definitie): Levering van de juiste (types van) goederen/diensten, op de juiste locatie(s), en van de juiste hoeveelheden/gewicht, in conformiteit met de schriftelijke overeenkomst tussen Astron en de Klant of bij het ontbreken hiervan in conformiteit met de orderbevestiging uitgaande van Astron. Bij ontbreken van zowel een schriftelijke overeenkomst tussen Astron en de Klant, als van een orderbevestiging uitgaande van Astron wordt de juistheid van de (types van) goederen en/of diensten, van de locatie(s) en van de hoeveelheden/gewicht, geëvalueerd t.o.v. het order van de Klant.

Artikel 3. Toepassingsgebied

3.1 De uitvoering en de betaling van al Astron haar Diensten en/of de verkoop van goederen en alles wat hiermee verband houdt, zijn aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen, hieronder begrepen de verkoop van goederen en/of Diensten uitgevoerd door Astron onder de handelsnaam Asicon. Geen enkele afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voorzien is in de Overeenkomst.

3.2 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het sturen van een order en/of prijsaanvraag aan of het sluiten van een Overeenkomst met Astron, dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Astron en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het voorgaande): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen Astron en de Klant; (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van Astron; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) het Belgische recht.

3.3 De algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door Astron. Andere (afwijkende) voorwaarden zijn enkel van toepassing indien Astron deze (afwijkende) voorwaarden uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor de Overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige Overeenkomsten.

3.4 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen of een deel daarvan, zullen Astron en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de Algemene Voorwaarden.

3.5 Astron heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. Na kennisgeving aan de Klant, heeft deze laatste 5 werkdagen de tijd om hieromtrent opmerkingen te formuleren. Indien de Klant opmerkingen formuleert dan zullen de Partijen in onderhandeling treden over deze opmerkingen. Volgen geen opmerkingen binnen de gestelde termijn van vijf werkdagen dan worden de nieuwe voorwaarden geacht onmiddellijk in werking  te zijn getreden vanaf hun kennisgeving aan de Klant.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1 Alle offertes, aanbiedingen, etc. afkomstig van Astron zijn steeds vrijblijvend en Astron kan deze op ieder ogenblik terugtrekken. In elke geval zijn alle offertes van Astron slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Astron behoudt zich steeds het recht voor om een aanvraag te weigeren.

4.2 De Overeenkomst tussen Astron en de Klant komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Astron in rechte te verbinden, de order van de Klant schriftelijke en/of elektronisch heeft bevestigd, dan wel zodra Astron de uitvoering van de order opstart.

4.3 Astron heeft steeds het recht om een voorschot te vereisen. In dat geval worden de verplichtingen van Astron ten opzichte van de Klant volledig opgeschort zonder enig recht van verhaal ten opzichte van Astron, zolang het desbetreffende voorschot niet volledig werd betaald.

4.4 Astron heeft het recht vervangingen en bijkomende werken uit te voeren, waarvan de noodzakelijkheid blijkt tijdens de uitvoering van contractueel voorziene werkzaamheden. Deze vervangingen en bijkomende werken zullen automatisch worden aangerekend aan de Klant, en worden steeds geacht aanvaard te zijn door de Klant.

4.5 Alle leveringen van goederen en/of elke uitvoering van Diensten die niet expliciet werden voorzien in de schriftelijke overeenkomst tussen Astron en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van Astron, worden geacht bijkomende bestellingen en/of meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant.

4.6 Astron is vrij de partijen te kiezen met wie zij een Overeenkomst wenst aan te gaan, en heeft steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen.

Artikel 5. Prijzen en betalingswijze

5.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

5.2 Alle offertes zijn in Euro of Dollar, naar keuze van Astron.

5.3 Voor elke project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor een welbepaald project en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.

5.4 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), optredende tussen het tot stand komen van de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs.

5.5 Betaling door de Klant dient te gebeuren 8 dagen na factuurdatum.

5.6 Astron heeft steeds het recht aan de Klant een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering over te gaan van haar verplichtingen t.o.v. de Klant.

5.7 De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de drie (3) werkdagen na ontvangst van de factuur aan Astron melden per Aangetekende Klachtenbrief.

5.8 In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:

(1)  Een rentevoet van 12%, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;

(2)  Is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het factuurbedrag met een minimum van honderd Euro (€ 100,00), onverminderd het recht van Astron om een hogere schade te bewijzen;

(3)  Is de Klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;

(4)  Worden alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van Astron op de Klant onmiddellijk opeisbaar;

(5)  Heeft Astron het recht, het geleverde en/of door de Klant opgehaalde goed terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

5.9 De punten (4) en (5) van voorgaand artikel 5.8 zijn tevens van toepassing ingeval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Astron redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest.

5.10 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten; (2) schadevergoeding; (3) interesten; (4) hoofdsommen.

5.11 De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van de factuur te zijn.  De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van Astron geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur.

5.12 Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijnen levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de aanvaarding van zowel de factuur als de uitgevoerde Diensten en/of aangeleverde goederen door de Klant.

Artikel 6. Annulatie

6.1 Astron behoudt zich het recht voor de Overeenkomst tussen Astron en de Klant en/of de order van de Klant, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Astron, geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien bepaalde goederen of componenten van bepaalde goederen niet voorradig zijn.

6.2 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Astron, is het de Klant niet toegestaan om haar order, noch de Overeenkomst tussen Astron en de Klant te annuleren, als de wettelijke herroepingsperiode van 14 dagen verstreken is..
Ingeval een order, en/of de Overeenkomst tussen Astron en de Klant, door of lastens de Klant wordt geannuleerd, zelfs met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Astron, is de Klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van Astron om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd. 

Artikel 7. Levering van goederen en/of Diensten

7.1 De opgegeven uitvoerings- en/of leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Astron t.o.v. de Klant, noch van de schriftelijke Overeenkomst tussen Astron en de Klant, noch van de orderbevestiging uitgaande van Astron.

7.2 In geval van overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, zullen Astron en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen.

7.3 Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst tussen Astron en de Klant.

7.4 Astron is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van fabrikanten en/of leveranciers van Astron, de Klant, en/of enige andere derde.

7.5 Astron heeft steeds het recht de aangekochte goederen en/of de desbetreffende diensten in verschillende delen te leveren/uit te voeren. Gedeeltelijke levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst tussen Astron en de Klant.

7.6 Indien de Partijen overeenkomen dat de Klant (een deel van) de aangekochte goederen komt ophalen, dient de Klant deze goederen zelf, op eigen kosten, en op eigen risico op te halen op de door Astron aangegeven tijd en plaats.
Bij gebrek aan ophaling binnen de 5 werkdagen, is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Zodra de geplande datum van ophaling met twee weken overschreden is, heeft Astron het recht om de Overeenkomst tussen Astron en de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met ingang op de datum van de verzending van de ontbinding. De Klant is in dit geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van Astron om een hogere schade te bewijzen.

Artikel 8. Communicatiediensten

8.1 Astron verbindt er zich toe redelijke inspanningen te leveren opdat de communicatiediensten permanent werken en geheel operationeel is. Astron is in dit opzicht gebonden aan een middelenverbintenis.

8.2 De Klant aanvaardt dat de communicatiedienst mogelijk niet beschikbaar is als gevolg van preventieve of corrigerende onderhoudswerken aan deze dienst, enige andere interventie van Astron die vereist is om een normale werking van de communicatiedienst te garanderen of door verlies van ontvangt te wijten aan het gebied waar de Klant zich bevindt of externe omstandigheden die ontvangststoornissen kunnen veroorzaken (bv. storm).

8.3 Astron kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die, gedeeltelijk of geheel, voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de communicatiediensten. De Klant vrijwaart Astron ook tegen elk verhaal of klacht van een derde op dit vlak.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle verkochte goederen blijven eigendom van Astron tot de volledige betaling van de hoofdsom, eventuele interesten, kosten en (forfaitaire) schadevergoeding.

9.2 Indien de Klant de aangekochte goederen reeds doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct werden betaald, gaat voormeld recht automatisch over op de resulterende verkoopsprijs.

9.3 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde goederen veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Astron daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.4 Voorts verbindt de Klant zich om de onbetaalde goederen te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. De Klant verleent Astron de toestemming op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan Astron.

9.5 In geval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft Astron van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde goederen terug te vorderen van de Klant. De Klant zal op eerste en eenvoudig verzoek van Astron de desbetreffende goederen op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan Astron terugbezorgen. Bij terug ontvangst van de goederen door Astron, en voor zover deze goederen nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot  op 15% van het totale factuurbedrag inclusief BTW; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag inclusief BTW, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van Astron om hogere schade te bewijzen.

Artikel 10. Huur van Goederen

10.1 Astron is steeds gerechtigd om een huurwaarborg te vragen aan de Klant voor de gehuurde goederen.

10.2 De Klant zal de gehuurde goederen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ontworpen is en zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader.  Door de in ontvangst name van het gehuurde goed verklaart de Klant bekend te zijn met de werking van het goed en erkent de Klant dat het door hem gehuurde goed beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

10.3 De aansprakelijkheid van de Klant voor het gehuurde goed begint te lopen vanaf haar ter beschikking stelling op de zetel van Astron. Indien Astron toch instaat voor het transport naar de Klant, is dit uitsluitend op risico van de Klant en zal het transport ook gebeuren op kosten van de Klant.

10.4 De Klant verklaart dat het gehuurde goed hem in goede staat ter beschikking werd gesteld. Eventuele klachten betreffende de staat van het gehuurde goed dienen derhalve te worden geformuleerd bij in ontvangst name.

10.5 Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan het gehuurde goed voordoet, dient de Klant dit onmiddellijk te melden aan Astron. Het is de Klant niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren of te laten uitvoeren, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Astron. Indien storingen of gebreken in, aan of van het gehuurde goed niet onmiddellijk of in het geheel aan Astron worden gemeld, is de Klant volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

10.6 Alle klachten en/of schade m.b.t. het gehuurde goed behoren uitsluitend tot de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij Astron het gehuurde goed heeft aangekocht.

10.7 Astron is nooit verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet, niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van het gehuurde goed of schade die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

10.8 Astron is daarenboven nooit verantwoordelijk voor door de Klant en/of derden veroorzaakte schade, schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van het gehuurde goed, en/of schade ten gevolge van het niet-naleven door de Klant en/of diens personeelsleden/medewerkers/aangestelden van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de veiligheidsinstructies en de eventuele gebruiksvoorschriften van het gehuurde goed.

10.9 Niettegenstaande het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Astron in ieder geval beperkt tot het hoogste van volgende bedragen:

-        Het bedrag dat Astron zelf kan terugvorderen van zijn verzekeraar;

-        Het gefactureerde bedrag voor de verhuur van het goed aanleiding gevend tot de aansprakelijkheid.

10.10 Het gehuurde goed dient door de Klant steeds in dezelfde staat te worden teruggebracht als die waarin hij het ontvangen heeft.

10.11  In geval van diefstal, verlies of schade aan het gehuurde goed is de Klant verplicht hiervan terstond melding te doen aan Astron. Tevens zal de Klant in geval van diefstal, verlies of schade hiervan terstond aangifte doen bij de politie en een kopie van die aangifte aan Astron bezorgen.

10.12 De terugname door Astron van het gehuurde goed houdt geenszins aanvaarding in van de staat waarin de Klant het goed terugbezorgt en sluit een eis tot schadevergoeding geenszins uit. Astron heeft het recht om het goed te keuren tot tien werkdagen na terugname door Astron, maar ten laatste voor het goed door een nieuwe huurder in ontvangst genomen wordt. Na deze keuring heeft Astron een termijn ter beschikking van vijf werkdagen om de gebreken, vastgesteld bij de keuring, te melden aan de Klant. Voor het ontdekken van verborgen gebreken heeft Astron een termijn van twee jaar ter beschikking na terugname van het goed door Astron. Na de ontdekking van het verborgen gebrek heeft Astron een termijn van tien werkdagen om het gevonden gebrek te melden aan de Klant.

10.13 In geval van beschadiging van het gehuurde goed is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan Astron, zelfs indien deze schade werd veroorzaakt door derden tijdens de huur van het goed door de Klant. Deze schadevergoeding bedraagt de kosten van herstel van de beschadigingen alsmede de huurprijs van het goed voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn, vermeerderd met 50% van deze huurprijs, onverminderd het recht van Astron om een hogere schade te bewijzen. Indien een waarborg betaald werd door de Klant, zal deze schadevergoeding eerst op deze waarborg aangerekend worden en indien de door de Klant verschuldigde schadevergoeding hoger is dan het bedrag van de waarborg zal deze meerprijs aan de Klant gefactureerd worden. Indien geen waarborg betaald werd door de Klant zal het bedrag van de door de Klant verschuldigde schadevergoeding integraal gefactureerd worden aan de Klant. Bij verlies van het gehuurde goed of indien het gehuurde goed onherstelbaar beschadigd is, wordt aan de Klant het bedrag gefactureerd dat overeenstemt met de aankoopprijs van eenzelfde goed op het ogenblik van verlies of onherstelbare schade vermeerderd met de huurprijs per dag voor elke dag tot de dag dat het nieuwe goed ter beschikking gesteld wordt van Astron, vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van Astron om een hogere schade te bewijzen.

10.14 Indien Astron het verhuurde goed niet tijdig terug ontvangt of door toedoen van de Klant deze niet in ontvangst kan nemen, is de Klant daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de Klant, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens Astron, aan Astron een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding bedraagt de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van Astron om een hogere schade te bewijzen.

10.15 Astron heeft te allen tijde het recht om zonder vermelding van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Astron is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kan voortvloeien.

Artikel 11. Onderaanneming

11.1 Astron heeft steeds het recht om (het geheel of een deel van) de Diensten in onderaanneming te geven.

11.2 Indien er op Astron beroep wordt gedaan in functie van onderaannemer blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing, ook ten opzichte van de opdrachtgever. De aannemer is verplicht deze Algemene Voorwaarden ter kennis te brengen van de aannemer en de toepasselijkheid ervan te garanderen.

11.3 Indien Astron zelf optreedt als onderaannemer, heeft Astron een rechtstreekse vordering op de opdrachtgever, ten belope van het bedrag dat laatstgenoemde aan de medecontractant – hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering, en dit conform artikel 1798 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Deze rechtstreekse vordering heeft niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals onder meer (louter exemplatieve opsomming: de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding).

11.4 Indien Astron optreedt als onderaannemer, heeft Astron bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant – hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract met betrekking tot het werk waarvoor op Astron als onderaannemer een beroep werd gedaan. Dit pandrecht heeft niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals onder meer (louter exemplatieve opsomming: de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding).

Artikel 12. Informatie

12.1 De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde goederen en Diensten. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen of modellen die Astron op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken.

12.2 De Klant draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de aangekochte goederen/Diensten geschikt zijn, en aan alle kwaliteitsvereisten voldoen m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant de goederen/Diensten heeft aangekocht of wenst te gebruiken.
De Klant zal hiertoe de nodige tests uitvoeren, en de noodzakelijke informatie (onder meer m.b.t. het juiste gebruik van de desbetreffende goederen, de eventueel aan deze goederen verbonden gevaren, de toepassing en kwaliteiten van deze goederen, etc.) opvragen.
De Klant heeft hierbij de expliciete verplichting om de aldus verkregen informatie te verifiëren, onder meer m.b.t.: de accuraatheid van de verkregen informatie, de volledigheid van deze informatie, en de toepasselijkheid van de informatie m.b.t. het gebruik/ de doelstellingen waarvoor de Klant de goederen heeft aangekocht/wenst te gebruiken.

12.3 Alle informatie die Astron, op eigen initiatief of op vraag van de Klant, aan de Klant heeft overhandigd, heeft een louter informatieve waarde en bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder artikel 12.2  van deze Algemene Voorwaarden.
De verantwoordelijkheid van Astron blijft dienaangaande steeds beperkt tot de verantwoordelijkheid die op dwingende wijze aan Astron wordt opgelegd door de Belgische Wetgeving.

12.4 Astron is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests of het aanvragen van vergunningen.

Artikel 13. Incoterms

13.1 De levering van goederen gebeurt EX WORKS (Incoterms 2010).

13.2 Op vraag van de Klant kan Astron instaan voor het transport. Dit transport gebeurt dan op risico en op kosten van de Klant.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Astron is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht in de ruimst mogelijke betekenis.

14.2 In geval van overmacht kan Astron naar eigen keuze en inzicht: (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de Overeenkomst met de Klant ontbinden; (3) de Klant uitnodigen om nieuwe aangepaste voorwaarden te onderhandelen.

14.3 Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, hardship, oorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Astron als haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie, beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid, storm en andere moeilijke weersomstandigheden, verhoogde veiligheidsmaatregelen.

Artikel 15. Aanvaarding, oplevering, klachten en gebreken

15.1 De Klant moet onmiddellijk bij de in ontvangst name van de aangekochte goederen en/of diensten een eerste verificatie uitvoeren, onder meer m.b.t. de Conformiteit Van De Levering.

15.2 Klachten m.b.t. de Conformiteit Van De Levering en/of zichtbare gebreken moeten onmiddellijk aan Astron worden gemeld per Aangetekende Klachtenbrief, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de geleverde/opgehaalde goederen en/of Diensten te aanvaarden zoals overeengekomen.

15.3 Het in gebruik nemen, verwerken en assembleren, herverpakken en/of doorverkopen van de door Astron geleverde goederen wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve oplevering van de desbetreffende goederen en/of Diensten, en bevrijdt Astron van enige aansprakelijkheid m.b.t deze goederen en/of Diensten.

15.4 De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enige niet-Conformiteit Van De Levering en/of enig ander gebrek te beroepen, indien hij Astron hiervan niet op de hoogte brengt per Aangetekende Klachtenbrief, onmiddellijk nadat hij deze non-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken.

15.5 Bij klachten m.b.t. de niet-Conformiteit Van De Levering of enig ander gebrek, die tijdig en correct aan Astron worden gemeld, zal Astron naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme en/of gebrekkige goederen/Diensten (gedeeltelijk) vervangen; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de schriftelijke Overeenkomst tussen Astron en de Klant of bij het ontbreken hiervan, aan de prijs weergegeven in de orderbevestiging uitgaande van Astron.
De Klant erkent dat deze maatregelen beide afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de niet-Conformiteit Van De Levering.

15.6 De eventuele (gedeeltelijke) vervanging van goederen en/of Diensten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst tussen Astron en de Klant.
Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Astron, heeft de Klant in geen geval het recht om goederen terug te sturen, werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, of tot een dekkingsverkoop/dekkings- dienstverleningsovereenkomst over te gaan.

15.7 Astron behoudt zich steeds het recht voor om, zelf dan wel zijn afgevaardigde, samen met de Klant, ter plaatse de niet-Conformiteit Van De Levering en/of andere gebreken te gaan vaststellen, en de oorzaak ervan na te gaan.

15.8 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van goederen en/of Diensten ontheffen de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de geschreven Overeenkomst tussen Astron en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Astron, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

15.9 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

Artikel 16. Verplichtingen van de Klant

16.1 De Klant draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid om:

-        alle gegevens tijdig te overhandigen aan Astron, ondermeer m.b.t. de gegevens waarvan Astron aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Klant, en/of m.b.t. gegevens waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen  van Astron t.o.v. de Klant;

-        Astron, voorafgaand aan de levering van de aangekochte goederen/diensten, op de hoogte brengen van mogelijke standaard- en wettelijke voorwaarden waaraan deze goederen dienen te voldoen;

-        Astron schriftelijk op de hoogte te brengen van de specifieke vereisten waaraan de aangekochte goederen/diensten dienen te voldoen;

-        de goederen en/of Diensten  binnen de 48 uur na levering en/of ophaling grondig keuren, en heeft in ieder geval de verplichting om de goederen en/of diensten op een adequate wijze te testen alvorens deze te gebruiken, verwerken en/of door te verkopen;

-        De veiligheid van het personeel van Astron te garanderen;

-        Het personeel en de medewerkers van de Klant op afdoende wijze te informeren en op te leiden aangaande de veiligheidsinstructies en de eventuele gebruiksvoorschriften van de respectievelijke producenten/leverancier;

-        De noodzakelijke  verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, ondermeer m.b.t. het eigendomsvoorbehoud zoals vastgesteld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.
De Klant verleent Astron de toestemming om op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen.

Artikel 17. Rechtsverwerking

17.1 Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet-toepassen door Astron van enig recht, kan slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

Artikel 18. Netting

18.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Astron en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Astron en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

18.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich niet kunnen verzetten tegen de door de Klant en Astron doorgevoerde schuldvergelijking.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

19.1 De aansprakelijkheid van Astron m.b.t. de aangekochte goederen, is beperkt tot haar verantwoordelijkheden als doorverkoper, zonder dat Astron kan worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering.
Alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij Astron de desbetreffende goederen heeft aangekocht. De Klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes:

-        De garantietermijn die de respectievelijke producent/leverancier aan Astron aanbiedt;

-        Een absoluut maximum van 2 jaar na levering aan de Klant van de respectievelijke goederen/Diensten.

19.2 Indien de Klant Astron tijdig en correct, in conformiteit met de artikelen 14 en huidig artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, zal Astron deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent/leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- schadeprocedure fungeert Astron enkel als tussenpersoon tussen de Klant en de respectievelijke producent/leverancier. De verantwoordelijkheid van Astron blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent/leverancier en anderzijds de Klant, zonder dat Astron op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade.

19.3 Astron is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, hieronder begrepen maar niet beperkt tot winstderving, de door de Klant en/of derden toegebrachte schade, schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte goederen, en/of schade ten gevolge het niet-naleven door de Klant en/of diens personeelsleden/medewerkers/aangestelden van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de veiligheidsinstructies en de eventuele gebruiksvoorschriften van de respectievelijke goederen/leverancier. 

19.4 Niettegenstaande het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Astron is in ieder geval beperkt tot het hoogste van volgende bedragen:

-        Het bedrag dat Astron zelf kan terugvorderen van zijn verzekeraar.

-        Het gefactureerde bedrag voor de Dienst(en) aanleiding gevend tot de aansprakelijkheid.

19.5 Astron is, in overeenstemming met artikel 12 en 15 van deze Algemene Voorwaarden, in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant om alle noodzakelijke en nuttige informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de Klant werd overhandigd door de leverancier(s)/producent(en) van de aangekochte goederen en/of enige andere derde.

19.6 Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte goederen, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

19.7 Astron is nooit aansprakelijk voor eender welke schade, voortvloeiend uit een op vraag van de Klant door Astron geassembleerd goed. Door het vragen van een dienst of goed waarbij een goed dient geassembleerd te worden neemt de Klant alle aansprakelijkheid hieromtrent op zich, cfr. artikel 15.3.

Artikel 20. Opschorting en ontbinding

20.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt Astron zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere Overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere Overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Astron om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

20.2 Indien de Overeenkomst tussen Astron en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 19.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van Astron te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde Overeenkomst.

Artikel 21. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom

21.1 Alle documenten, informatie en modellen van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen m.b.t., en/of de uitvoering van de Overeenkomst tussen Astron en de Klant, en/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van Astron, met inbegrip van de orderbevestiging en de leveringsbon uitgaande van Astron, moeten vertrouwelijk behandeld worden.
Op eerste verzoek van Astron moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

21.2 Deze documenten, informatie en modellen blijven eigendom van Astron en mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch gekopieerd, noch (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Astron.

21.3 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de beëindiging of het einde van de Overeenkomst tussen Astron en de Klant, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie en/of modellen, zonder fout van de Klant, publiek gekend zijn.

21.4 Geen enkele prestatie van Astron voor de Klant brengt een overdracht van intellectuele eigendom met zich mee, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald werd in de Overeenkomst.

Artikel 22. Vrijwaring

22.1 De Klant zal Astron volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke Overeenkomst tussen Astron en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Astron, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.

22.2 De Klant zal Astron schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 21.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

Artikel 23. Geschillen en toepasselijk recht

23.1 Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

 

 

 

_smartsupp.gaKey = 'UA-72390820-1';
Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Vindt u dit goed? Ga dan verder en/of klik op Akkoord Manage cookies